Reklamační řád na prodej krbové vložky, krby a kamna, sporáky na tuhá paliva dřevo.

Reklamační řád na krby, sporáky a krbová kamna a sporáky.

REKLAMAČNÍ ŘÁD
(odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

Obchodník: KRB-TECH s.r.o., IČ: 44708220, se sídlem Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Žilina, oddíl: 3Nre/117/2009, vložka č. 51100/L, provoz KRB-TECH s.r.o, Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197

1. Tento reklamační řád upravuje způsob a místo reklamace, postup při řešení reklamací a způsob jejího vyřízení.

2. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č.j. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně některých zákonů.

3. Obchodník odpovídá za vady zboží a spotřebitel je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u obchodníka dle platného reklamačního řádu.

4. Obchodník odpovídá za jakoukoli vadu, kterou má prodaná věc v době jejího dodání a která se projeví do dvou let od dodání věci. Spotřebitel může uplatňovat práva z odpovědnosti za vady, včetně práva odepřít zaplatit kupní cenu podle § 621 ods. 2 občanského zákoníku, jen vytkl-li vadu do dvou měsíců od zjištění vady, nejpozději do dvou let od dodání věci resp. do jednoho roku od dodání použité věci.

5. Pokud obchodník odpovídá za vadu prodané věci, spotřebitel má vůči němu právo na odstranění vady opravou nebo výměnou, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo od kupní smlouvy odstoupit.

6. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené spotřebitelem od obchodníka ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu obchodníka.

7. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně sjednány jiné záruční podmínky.

8. Během záruční doby má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

9. Reklamace vyřizuje obchodník v pracovních dnech a to telefonicky nebo písemně. Pokud zboží vykazuje vady, spotřebitel má právo uplatnit reklamaci v provozovně obchodníka v souladu s ust. § 622 odst. 1 1 Občanského zákoníku tak, že doručí zboží do provozovny obchodníka na adresu KRB-TECH s.r.o., IČO: 44708220, se sídlem Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197, spolu s kopií platného dokladu o zakoupení, a vyplní formulář obchodníkovi. Podobu formuláře určí obchodník a jeho vzor umístí na internetové stránce obchodníka. Spotřebitel je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení zboží, které lze objektivně doručit obchodníkovi začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

i. doručení vyplněného formuláře k uplatnění reklamace od spotřebitele obchodníkovi,
ii. doručení reklamovaného zboží od spotřebitele obchodníkovi,
iii. doručení kopie faktury resp. jiného dokladu o potvrzené převodu vydaného spotřebiteli (pro oprávněné účely prokázání koupě u obchodníka).

Reklamované zboží doručí spotřebitel na adresu KRB-TECH s.r.o., IČO: 44708220, se sídlem Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197, doporučeně nebo osobně. Obchodník doporučuje spotřebiteli zásilku se zbožím si pojistit. Zboží zaslané na dobírku obchodník nepřebírá. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Reklamační formulář lze stáhnout zde (kliknutím se zobrazí reklamační formulář). Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na obchodníka na číslo +421902818424, případně na e-mail krbtech@azet.sk

10. Obchodník je povinen přijmout reklamaci v KRB-TECH s.r.o., IČO: 44708220, se sídlem Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197, provozovně, ve které je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle nebo u určené osoby v souladu s ust. § 622 odst. 1 1 Občanského zákoníku.

11. Pokud spotřebitel uplatnil reklamaci poštovní zásilkou, kterou obchodník odepřel přijmout, zásilka se považuje za doručenou v den odepření.

12. Obchodník nebo jím určená osoba vydá kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace zboží, resp. vytčení vady ve vhodné formě zvolené prodávajícím. ve formě mailu neprodleně po uplatnění reklamace, resp. vytčení vady spotřebitelem, ve které přesně označí vady zboží.

13. Obchodník v potvrzení o uplatnění reklamace, resp. vytčení vady uvede lhůtu, ve které vadu v souladu s § 507 ods. 1 Občanského zákoníku odstraní. Lhůta oznámená podle předchozí věty nesmí být delší než 30 dní ode dne uplatnění reklamace, resp. vytčení vady, není-li delší lhůta odůvodněna objektivním důvodem, který prodávající nemůže ovlivnit.

14. Pokud obchodník odmítne odpovědnost za vady, důvody odmítnutí písemně sdělí spotřebiteli. Pokud spotřebitel znaleckým posudkem nebo odborným stanoviskem vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou nebo notifikovanou osobou prokáže odpovědnost obchodníka za vadu, může vytknout vadu opakovaně a obchodník nemůže odmítnout odpovědnost za vadu; k opakovanému vytčení vady se § 621 odst. 1 písm. 3 Občanského zákoníku nevztahuje. Na náklady spotřebitele spojené se znaleckým posudkem a odborným stanoviskem se vztahuje § 509 ods. 2 Občanského zákoníku.

15. Spotřebitel má právo zvolit si odstranění vady výměnou věci nebo opravou věci. Spotřebitel si nemůže zvolit způsob odstranění vady, který není možný nebo který by ve srovnání s druhým způsobem odstranění vady způsobil obchodníkovi nepřiměřené náklady s ohledem na všechny okolnosti, zejména na hodnotu, kterou by měla věc bez vady, na závažnost vady a na skutečnost, zda by druhý způsob odstranění vady způsobil spotřebiteli značné obtíže.

16. Obchodník může odmítnout odstranění vady, pokud oprava ani výměna nejsou možné nebo pokud by vyžadovaly nepřiměřené náklady s ohledem na všechny okolnosti, včetně okolností podle bodu 15. druhé věty Reklamačního řádu.

17. Obchodník opraví nebo vymění věc v přiměřené lhůtě (§ 507 odst. 1 občanského zákoníku) poté, co spotřebitel vytkl vadu, bezplatně, na vlastní náklady a bez způsobení závažných obtíží spotřebiteli s ohledem na povahu věci a účel, pro který spotřebitel věc požadoval.

18. Pro účely opravy nebo výměny spotřebitel předá nebo zpřístupní věc obchodníkovi nebo osobě podle § 622 ods. 5 Občanského zákoníku. Náklady převzetí věci nese obchodník.

19. Obchodník dodá opravenou věc nebo náhradní věc spotřebiteli na vlastní náklady stejným nebo obdobným způsobem, jakým mu spotřebitel dodal vadnou věc, nedohodnou-li se strany jinak. Pokud spotřebitel nepřevezme věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy ji měl převzít, může obchodník věc prodat. Pokud jde o věc větší hodnoty, obchodník spotřebitele o zamýšleném prodeji předem vyrozumí a poskytne mu přiměřenou dodatečnou lhůtu pro převzetí věci. Obchodník neprodleně po prodeji vyplatí spotřebiteli výtěžek z prodeje věci po odečtení nákladů, které účelně vynaložil na její úschovu a prodej, pokud spotřebitel uplatní právo na podíl z výtěžku v přiměřené lhůtě uvedené obchodníkem v oznámení o zamýšleném prodeji věci. Obchodník může věc na vlastní náklady zničit, pokud se ji nepodařilo prodat nebo pokud předpokládaný výtěžek z prodeje nebude postačovat ani k úhradě nákladů, které obchodník účelně vynaložil na úschovu věci, a nákladů, které by obchodník musel nutně vynaložit na její prodej.

20. Obchodník při odstranění vady zajistí odstranění věci a instalaci opravené věci nebo náhradní věci, vyžaduje-li výměna nebo oprava odstranění vadné věci, která byla nainstalována v souladu s její povahou a účelem před tím, než se vada projevila. Obchodník a spotřebitel se mohou dohodnout, že odstranění věci a instalaci opravené nebo náhradní věci zajistí spotřebitel na náklady a nebezpečí obchodníka.

21. Při odstranění vady výměnou věci nemá obchodník právo na náhradu škody způsobenou běžným opotřebováním věci a na úplatu za běžné užívání věci před její výměnou.

22. Obchodník odpovídá za vady náhradní věci podle § 619 občanského zákoníku.

23. Nárok na uplatnění záruky u obchodníka může zaniknout:
i. nepředložením dokladu o zaplacení,
ii. neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
iii. uplynutím záruční doby zboží,
iv. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
v. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
vi. neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
vii. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,

viii. poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
ix. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
x. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
xi. zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby,
xii. běžným opotřebením zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží.

24. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy i bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty podle § 517 ods. 1 Občanského zákoníku, pokud
a) obchodník věc neopravil ani nevyměnil,
b) obchodník věci neopravila ani nevyměnil v souladu s § 623 ods. 4 a 6 občanského zákoníku,
c) obchodník odmítl odstranit vadu podle § 623 ods. 2 občanského zákoníku,
d) věc má stejnou vadu navzdory opravě nebo výměně věci,
e) vada je tak závažné povahy, že odůvodňuje okamžitou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, nebo
f) obchodník prohlásil nebo je z okolností zřejmé, že vadu neodstraní v přiměřené lhůtě nebo bez způsobení závažných obtíží pro kupujícího.

25. Při posuzování práva spotřebitele na slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy podle bodu 24. písm. d) a e) Reklamačního řádu se zohlední všechny okolnosti, zejména druh a hodnota věci, povaha a závažnost vady a možnost od spotřebitele objektivně žádat, aby důvěřoval ve schopnost obchodníka odstranit vadu.

26. Sleva z kupní ceny musí být přiměřená rozdílu hodnoty prodané věci a hodnoty, kterou by věc měla, pokud by byla bez vad.

27. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy dle bodu 24. těchto Obchodních podmínek, pokud se spotřebitel spolupodílel na vzniku vady nebo je-li vada zanedbatelná.

28. V případě výměny zboží za nové obdrží spotřebitel doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

29. Oprávnění spotřebitele k uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal obchodníka o odstranění vady zboží dle bodu 9. Reklamačního řádu vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

30. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady nevylučuje právo kupujícího na náhradu škody, která mu z vady vznikla.

V Nižné, dne 01.07.2024

Vše potrebné dokumenty nájdete tu ( DOKUMENTY )

Ochrana osobních údajů GDPR
V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všechny takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 122/2013 CFU, o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění chybného stavu, zcela odstranění osobních údajů a dalších zákonných práv GDPR k těmto údajům.

Krby, kamna, kamna a sporáky na dřevo.

Pokud se Vám začalo na námi prodávaném krbu, sporáku na dřevo nebo kamnech něco nezadat informujte nás o tom a mi se Vám budeme snažit pomoci konkrétní závadu odstranit. Pokud se stane závada většího rozměru a nedá se odstranit na místě tuto dokážeme odstranit podle možnosti do 14 dnů u nás v Nižné.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Vyplnit objednávku.