Informační povinnost GDPR zákazníciInformační povinnost GDPR zákazníci

Informační povinnost při poskytnutí osobních údajů

Informační povinnost při poskytnutí osobních údajů zákazníkem / klientem
podle čl. 13 Nařízení GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů

Pravidla zpracování osobních údajů
Informační povinnost při poskytnutí osobních údajů
Prodávající KRB-TECH s.r.o. (Dále také jako "provozovatel") informuje kupujícího (dále také jako "dotyčná osoba") o splnění informačních povinností podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen "Nařízení") a § 19 zákona č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů (dále také jako "zákon o ní") sdělením níže uvedených informací.
1. Identifikační údaje a kontaktní údaje provozovatele:
Provozovatel: KRB-TECH s.r.o., Tvrdošín 02744, Vojtaššáková 614, IČ: 44708220
Právní forma s.r.o., zapsán: 3Nre / 117/2009 vložka 51100 / L, v zastoupen: Ľuboš Nejedlík - jednatel
Emailová adresa: krbtech@azet.sk
Telefonní číslo: +421918980018
2. Kontaktní údaje odpovědné osoby:
Odpovědná osoba: Ľuboš Nejedlík - jednatel
3. Účel zpracování osobních údajů:
Účelem je uzavření kupní smlouvy a předsmluvní vztahy, plnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy.
4. Právní základ zpracování osobních údajů:
• Právním základem je ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů: zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost dotčené osoby.
Provozovatel tímto oznamuje kupujícímu a zájemci o koupi jako dotyčné osobě, že ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. b) Nařízení, bude v procesu uzavření kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby, neboť zpracování osobních údajů bude prováděno provozovatelem v rámci předsmluvních vztahů a uzavření kupní smlouvy.
• Právním základem je ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů: zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu
Provozovatel tímto oznamuje kupujícímu jako dotyčné osobě, že ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. c) Nařízení, bude zpracovávat osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby, neboť zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele, kterou je splnění daňových povinností.
5. Oprávněný zájem provozovatele:
Zadání objednávky přes objednávkový systém internetových obchodů
https://www.pece-krb-krby.sk, https://www.krbtech.sk, https://www.sporakynadrevo.cz, https://www.pece-krb-krby.sk/pl,
6. Identifikace příjemce nebo kategorii příjemce:
Kategorie příjemců, kteří zpracovávají osobní údaje jsou:
Externí účetní, Poštovní přepravce, Dodavatel (pro účely vyřízení reklamace)
Státní instituce za účelem plnění povinností provozovatele:
Daňový úřad, orgán státní správy a veřejné moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodní inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů), exekutor, soud, orgány činné v trestním řízení atd.
7. Předávání osobních údajů do třetí země
Předávání osobních údajů je na základě oprávněného zájmu provozovatele na základě objednávky a následného dodání zboží občanům třetích zemí EU, jako Polské republiky, České republiky, Maďarské republiky .................... .................
8. Doba uchovávání osobních údajů
Doba uchovávání osobních údajů je určena zákony na uplatňování práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy (např. Podle § 599 odst. 1 občanského zákoníku může kupující uplatnit práva z odpovědnosti za vady u soudu ve lhůtě do 24 měsíců od převzetí zboží - uchovávání osobních údajů je tedy potřebné pro identifikaci protistrany); déle zpracovávání osobních údajů je možné pouze výlučně pro účely archivace účetních dokladů na základě zvláštního předpisu.
9. Práva dotčené osoby
Dotyčná osoba má právo:
• požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se dotyčné osoby,
• na opravu osobních údajů,
• na vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů,
• namítat zpracovávání osobních údajů,
• na přenosnost osobních údajů,
• podat návrh na zahájení řízení podle § 100 zákona o ní.
Dotyčná osoba může požadovat výkon výše uvedených práv kdykoliv, a to prostřednictvím emailu krbtech@azet.sk, telefonní čísle +421918980018, nebo písemně na poštovní adresu sídla provozovatele. Provozovatel vyřídí žádost dotčené osoby v souvislosti s výše uvedenými právy v zákonných lhůtách.
10. Zákonná nebo smluvní požadavek
Dotyčná osoba je povinna poskytnout osobní údaje na účel uvedený v těchto pravidlech, v opačném případě nelze uzavřít kupní smlouvu, o kterou kupující projevil zájem a následně plnit práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy pro prodávajícího a kupujícího.

Nákupem to nekončí. I na Vašem názoru záleží!

recenzie na KRB-TECH sro v najnakup Overený predajca krbových vložiek a sporákov na drevo a krbových kachlí. overené recenzie KRB-TECH s.r.o.

Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Bližší informace a jak zabránit jejich používání naleznete na stránce ... Ochrana osobních údajů