Informační povinnost GDPR zákazníciInformační povinnost GDPR zákazníci

Informační povinnost při poskytnutí osobních údajů

Informační povinnost při poskytnutí osobních údajů zákazníkem / klientem
podle čl. 13 Nařízení GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů

1. Identifikační údaje a kontaktní údaje provozovatele:

Obchodní jméno: KRB-TECH s.r.o.
Místo podnikání: Tvrdošín 02744
IČO: 44708220
Právní forma s.r.o.
Zapsán: 3Nre / 117/2009 vložka 51100 / L
Zastoupen: Ľuboš Nejedlík - jednatel
Provoz: Nižná 0273, ul .: Hviezdoslavova 197

2. Kontaktní údaje odpovědné osoby:
Odpovědná osoba: Ľuboš Nejedlík - jednatel

3. Účel zpracování osobních údajů:

účelem je

i. uzavření kupní smlouvy a předsmluvní vztahy, plnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy,
ii. zpracovávání osobních údajů z důvodu splnění povinností podle zvláštních předpisů (daňové zákony apod.)

4. Právní základ zpracování osobních údajů:

i. Právním základem je ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů: zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost dotčené osoby.

Provozovatel tímto oznamuje kupujícímu a zájemci o koupi jako dotyčné osobě, že ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. b) Nařízení, bude v procesu uzavření kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby, neboť zpracování osobních údajů bude prováděno provozovatelem v rámci předsmluvních vztahů a uzavření kupní smlouvy.

ii. Právním základem je ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů: zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu

Provozovatel tímto oznamuje kupujícímu jako dotyčné osobě, že ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. c) Nařízení, bude zpracovávat osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby, neboť zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele, kterou je splnění daňových povinností.

5. Oprávněný zájem provozovatele:

Zadání objednávky přes objednávkový systém internetových obchodů
https://www.pece-krb-krby.sk, https://www.krbtech.sk, https://www.sporakynadrevo.cz, https://www.pece-krb-krby.sk/pl,

6. Identifikace příjemce nebo kategorii příjemce:

Kategorie příjemců, kteří zpracovávají osobní údaje jsou:
Externí účetní, Poštovní přepravce, Dodavatel (pro účely vyřízení reklamace)

Státní instituce za účelem plnění povinností provozovatele:
Daňový úřad, orgán státní správy a veřejné moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodní inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů), exekutor, soud, orgány činné v trestním řízení atd.

7. Předávání osobních údajů do třetí země

Předávání osobních údajů je na základě oprávněného zájmu provozovatele na základě objednávky a následného dodání zboží občanům třetích zemí EU, jako Polské republiky, České republiky, Maďarské republiky .................... .................

8. Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů je určena zákony na uplatňování práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy (např. Podle § 599 odst. 1 občanského zákoníku může kupující uplatnit práva z odpovědnosti za vady u soudu ve lhůtě do 24 měsíců od převzetí zboží - uchovávání osobních údajů je tedy potřebné pro identifikaci protistrany); déle zpracovávání osobních údajů je možné pouze výlučně pro účely archivace účetních dokladů na základě zvláštního předpisu.

9. Práva dotčené osoby

Dotyčná osoba má právo:

i. požadovat přístup k osobním údajům týkajících se kupujícího (dále také jako "dotyčná osoba")
Dotyčná osoba má právo vědět seznam osobních údajů, které zpracováváme.

ii. na opravu osobních údajů
Provozovatel přijal opatření, aby uchovával přesné, úplné a aktuální osobní údaje.

iii. na vymazání osobních údajů (tzv. právo na zapomnění)
Dotyčná osoba může požádat o vymazání jejích osobních údajů, pokud jsou k tomu splněny zákonem uvedené důvody, a to zejména:
- osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány,
- souhlas byl odvolán,
- osobní údaje zpracovány nezákonně, a pod.

Žádosti o výmaz osobních údajů nemusí být vyhověno, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro:
- splnění zákonné povinnosti,
- na účel archivace, na účel historického výzkumu nebo na statistický účel, pokud je pravděpodobné, že právo na výmaz by znemožnilo nebo závažným způsobem ztížilo dosažení cílů takového zpracování.

iv. na omezení zpracování osobních údajů
Dotyčná osoba může při splnění zákonných podmínek požádat, aby se přestaly používat osobní údaje, a to zejména
- během období ověření správnosti osobních údajů, v případě protestu správnosti osobních údajů,
- během období ověření, zda provozovatel má relevantní účel zpracování,
- během období ověření, zda oprávněné zájmy převažují nad oprávněnými zájmy.

v. namítat zpracovávání osobních údajů
Dotyčná osoba má právo vznést zpracovávání osobních údajů v případě pochybností, zda je pro zpracování osobních údajů právní důvod, příp. namítat zpracovávání osobních údajů, které se týkají přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem.

vi. na přenosnost osobních údajů
Dotyčná osoba má za určitých okolností právo požádat o předávání osobních údajů, které poskytla provozovateli. Toto právo na přenosnost se týká pouze těch osobních údajů, které byly poskytnuty na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, jejíž je jednou ze smluvních stran.

vii. odvolat souhlas
Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas v případě, že se osobní údaje zpracovávají na základě souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

viii. podat návrh na zahájení řízení resp. stížnost na dohlížitel
Dotyčná osoba má právo podat návrh resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 / 2/3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Kupující jak dotyčná osoba může požadovat výkon výše uvedených práv kdykoliv, a to prostřednictvím emailu krbtech@azet.sk, telefonní číslo +421918980018, nebo písemně na poštovní adresu sídla provozovatele. Provozovatel vyřídí žádost dotčené osoby v souvislosti s výše uvedenými právy v zákonných lhůtách.

10. Zákonná nebo smluvní požadavek

Dotyčná osoba je povinna poskytnout osobní údaje na účel uvedený v tomto dokumentu, v opačném případě nelze uzavřít kupní smlouvu, o kterou kupující projevil zájem a následně plnit práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy pro prodávajícího a kupujícího.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Bližší informace a jak zabránit jejich používání naleznete na stránce ... Ochrana osobních údajů