Obchodní podmínky pro sporáky na tuhá paliva dřevo, krbové vložky a nákup krbových kamen na pelety od společnosti Krb-Tech.

Obchodní podmínky pro nákup krby, krbová kamna na pelety, sporáky na dřevo, teplovodní krby.

Obchodní podmínky pro kupující, kteří jsou spotřebiteli

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „Obchodní podmínky" nebo „všeobecné obchodní podmínky") upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi obchodníkem, kterým je KRB-TECH s.r.o., IČO: 44708220, se sídlem Nižná 02743, ul.. : Hviezdoslavova 197, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Žilina , oddíl: 3Nre/117/2009, vložka č. 51100/L, provoz Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197 (dále jen "obchod zákazník"), jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu obchodníka.

Kontaktní údaje obchodníka:

mail: krbtech@azet.sk
telefon: +421902818424
poštovní adresa: Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
Banka: SLSP Trstená
IBAN: SK40 0900 0000 0050 7388 7020
BIC (SWIFT): GIBASKBX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI Žilina 011 79, ul. Předměstská 71 , P.O. BOX B-89
Odbor výkonu dozoru
Tel. čj. 041/7632130, 041/7245868, fax: 041/7632139, email: za@soi.sk

1.2. Spotřebitelem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí fyzická osoba, která v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou, z ní vyplývajícím závazkem nebo při obchodní praktice nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo povolání.

1.3. Spotřebitel, při zadávání objednávky uvede zejména své jméno, příjmení, poštovní a fakturační adresu, mobilní telefonní číslo, e-mailový kontakt.

1.4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že obchodník a spotřebitel uzavřou písemnou smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od Obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před Obchodními podmínkami.

1.5. Seznam zboží na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje obchodník, je katalogem běžně dodávaného zboží a obchodník nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených zboží. Dostupnost zboží bude pro spotřebitele potvrzena na základě otázky spotřebitele písemně.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy spotřebitele obchodníkem ve formě spotřebitele vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce obchodníka (dále jen „objednávka").

2.2. Závazné akceptování návrhu provede pracovník obchodníka nejpozději ve lhůtě do 30 pracovních dnů po provedení objednávky. Závazné akceptování bude provedeno prostřednictvím elektronické pošty o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky spotřebitelem a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného spotřebitelem označené jako "potvrzení objednávky". V případě zjištění vyšší ceny má obchodník povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Až udělením souhlasu spotřebitele se změnou ceny a následným potvrzením (akceptováním) objednávky ze strany obchodníka se smluvní vztah považuje za uzavřený. Automaticky prováděné Oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému obchodníka, které spotřebitel obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto Oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění spotřebitele o obdržení jeho objednávky. Na e-mailovou adresu spotřebitele mu budou v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně jeho objednávky. V případě nedostupnosti zboží z objednávky nelze zajistit náhradu jiným zbožím bez souhlasu spotřebitele. O této nedostupnosti je obchodník povinen informovat spotřebitele do 30 pracovních dnů od data zadání objednávky.

2.3. Závazné akceptování objednávky obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro spotřebitele, údaje o obchodníkovi (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), popřípadě jiné údaje.

2.4. Údaje ve faktuře nelze měnit; kromě případu, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

2.5. V případě probíhajících akcií se prodej zboží na internetové stránce obchodníka řídí kromě těchto všeobecných obchodních podmínek i závaznými podmínkami příslušné akce, které budou zveřejněny a spotřebitel s nimi vysloví souhlas. V případě, že spotřebitel objedná zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, obchodník je oprávněn objednávku spotřebitele stornovat. O stornování objednávky bude spotřebitel informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s obchodníkem nedohodne jinak.

2.6. Spotřebitel realizuje objednávku zboží vyplněním a odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím internetového portálu obchodníka.

2.7. Spotřebitel může stornovat objednávku dokud není spotřebiteli doručeno oznámení o přijetí objednávky obchodníkem. Spotřebitel může stornovat objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email obchodníka uvedený v těchto obchodních podmínkách.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy spotřebitele obchodníkem ve formě spotřebitele vyplněného a odesláného formuláře na internetové stránce obchodníka (dále jen „objednávka").

2.2. Závazné akceptování návrhu provede pracovník obchodníka nejpozději ve lhůtě do 30 pracovních dnů po provedení objednávky. Závazné akceptování bude provedeno prostřednictvím elektronické pošty o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky spotřebitelem a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného spotřebitelem označené jako „potvrzení objednávky". V případě zjištění vyšší ceny má obchodník povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Teprve udělením souhlasu spotřebitele se změnou ceny a následným potvrzením (akceptováním) objednávky ze strany obchodníka se zmluvný vztah považuje za uzavřený. Automaticky prováděné Oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému obchodníka, které spotřebitel obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto Oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění spotřebitele o obdržení jeho objednávky. Na e-mailovou adresu spotřebitele mu budou v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně jeho objednávky. V případě nedostupnosti zboží z objednávky nelze zajistit náhradu jiným zbožím bez souhlasu spotřebitele. O této nedostupnosti je obchodník povinen informovat spotřebitele do 30 pracovních dnů od data zadání objednávky.

2.3. Závazné akceptování objednávky obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro spotřebitele, údaje o obchodníkovi (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním registru apod.), popřípadě jiné údaje.

2.4. Údaje ve faktuře nelze měnit; kromě případu, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

2.5. V případě probíhajících akcií se prodej zboží na internetové stránce obchodníka řídí kromě těchto všeobecných obchodních podmínek i závaznými podmínkami příslušné akce, které budou zveřejněny a spotřebitel s nimi vysloví souhlas. V případě, že spotřebitel objedná zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, obchodník je oprávněn objednávku spotřebitele stornovat. O stornování objednávky bude spotřebitel informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny v lhůtě do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s obchodníkem nedohodne jinak.

2.6. Spotřebitel realizuje objednávku zboží vyplněním a odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím internetového portálu obchodníka.

2.7. Spotřebitel může stornovat objednávku dokud není spotřebiteli doručeno oznámení o přijetí objednávky obchodníkem. Spotřebitel může stornovat objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email obchodníka uvedený v těchto obchodních podmínkách.

3. Práva a povinnosti obchodníka

3.1. Obchodník je povinen:

a. dodat na základě objednávky potvrzené obchodníka spotřebiteli zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,

b. zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,

c. předat spotřebiteli v elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, faktura).

3.2. Obchodník má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od spotřebitele za dodané zboží.

3.3. Obchodník si vyhrazuje právo ověřit totožnost spotřebitele nebo osoby pověřené k odběru zboží při osobním odběru zboží a to v případech, kdy je dodávka zboží spotřebitelem placena předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu.

4. Práva a povinnosti spotřebitele

4.1. Spotřebitel je povinen:

a. převzít zakoupené nebo objednané zboží,

b. zaplatit obchodníkovi dohodnutou kupní cenu i včetně nákladů na doručení zboží,

c. potvrdit převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.2. Spotřebitel má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

4.3. Podle § zákona 102/2014 Sb, zboží zakoupené v našem internetovém obchodě je možné vrátit bez udání důvodu nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží. Zboží je třeba vrátit na adresu provozu společnosti KRB-TECH s.r.o., Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197 kompletní, nepoškozené a po případném použité vyčištěné tak aby se ve výrobku nenacházely žádné osady sazí a popelu! Přepravní náklady při vrácení zboží nese spotřebitel, jen v případě, že výrobek plně odpovídá kvalitativním požadavkům a nebyl vadný. Zboží vrácené na způsob dobírky nepřijímáme. Cena za zboží bude zákazníkovi vrácena neprodleně po zkontrolování vráceného zboží.

4.4. Při uplatnění práv na odstoupení od smlouvy nás prosím informujte o svém rozhodnutí jednoznačným prohlášením o odstoupení od smlouvy pomocí dokumentu který jste obdrželi spolu s potvrzeným objednávky a to posláním na adresu: KRB-TECH s.r.o., Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197 nebo proskenovaná kopie dokladu o odstoupení emailem: krbtech@azet.sk
Spotřebitel nemá možnost vrátit zboží pokud se jedná o tyto výrobky vyráběné na jeho požadavek:
• krbová obestavba - je výrobek který je vyráběn na rozměry konkrétní krbové vložky vybrané dle požadavků zákazníka co se týče rozměrů i provedení
• kachlový sporák - je sporák který je vyráběn přesně na požadavek klienta co se týká provedení i napojení do komína

4.5 Záruční doba krbové vložky, kamna, sporáky na pevná paliva.
Na celý sortiment námi nabízených krbů, krbových vložek a sporáků na dřevo je záruční doba v délce kterou udává výrobce minimálně však dva roky. U zapojeného výrobku je platné připojení spotřebiče se řídí vyhláškou Ministerstva vnitra České republiky č.j. 401 o technických podmínkách a požadavcích na protipožární bezpečnost při instalaci a provozování palivového spotřebiče, elektrotepelného spotřebiče a zařízení ústředního vytápění a při výstavbě a používání komína a kouřovodu a o lhůtách jejich čištění a provádění kontrol.

5. Dodací a platební podmínky

- Cena dovozného prodejcem dle dostupnosti výrobku je 29 €. Cena dopravy na výrobek do 150 kg dodaný do 3 pracovních dnů je 39 € cena platí pouze na území celé České republiky. Přes sobotu a neděli se zboží nedoručuje!
POZOR! - cena dopravy je stanovena na jeden výrobek do hmotnosti 150 kg. Při objednání více kamen na jednu objednávku cena doprava za každou další kamna je +29 EUR.
(*) - objednávka zadaná přes sobotu a neděli je počítána jako zadaná v pondělí. Objednávka zadaná v pracovní den po 13°° je počítána jako zadaná druhý den, protože již není možné objednat kurýrní službu v den zadání objednávky.
Při platbě předem začíná doba dodání běžet dnem připsání úhrady na náš účet.
- U zásilek do 10 kg cena 10 €. Zboží od 10-15 kg cena 15 €. Zboží od 15-20 kg cena 20 €. Cena Vám bude automaticky přepočtena dle Váhy zboží. Cena dopravy platí pouze na území celé České republiky.
- DOPRAVA zdarma – Upozornění! Pokud je uvedena u výrobku kolonka "Doprava zdarma", doprava platí pouze pro území České republiky - tato možnost není uvedena při zadávání objednávek, ale bude Vám po zadání objednávky automaticky změněna administrátorem stránky. Výrobek Vám bude dodán s dopravu zdarma dle dostupnosti výrobku, nezávisle na tom, jakou možnost dopravy při zadání objednávky zvolíte.
- Doprava do jiných zemí EU kromě PL a CZ je výhradně na straně zákazníka, který si ji musí zajistit sám, nebylo-li dohodnuto s prodávajícím jinak. OBJEDNANÉ ZBOŽÍ JE SPLATNÉ PŘED JEHO ODESLÁNÍM VPŘED A ZBOŽÍ JE ODESLÁNÉ AŽ PO PŘIPSÁNÍ FINANCÍ NA NÁŠ ÚČET! Cena zboží v DPH bude dle novely zákonu změněna dle DPH konkrétního státu, do kterého bude zboží doručováno!

Informace o námi nabízených krbech, výrobcích podáváme i naší emailovou stránkou "krbtech@azet.sk" nebo i telefonicky " 0902 818 424 / 0918 980 018 " Vámi objednaný krb, zboží je splatné při převzetí, pokud se nedohodne jinak!

5.1. Objednané zboží bude distribuováno do 7 dnů. V případě nepředvídatelných okolností (vyšší moc) se může dodací doba prodloužit. O tom je obchodník povinen neprodleně informovat spotřebitele mailem, případně telefonicky.

5.2. Spotřebitel je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky spotřebitele obchodníkem. V případě, že spotřebitel bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, zboží nepřevezme do 3 pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné akceptaci vzniká obchodníkovi nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky a to v smyslu § 420 občanského zákoníku. Po uplynutí 3 pracovních dnů ode dne kdy byl spotřebitel povinen zboží převzít, je obchodník oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. V případě, že si spotřebitel zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit kromě nákladů na zboží a poštovné i náklady opětovného doručení zboží a to platbou bankovním převodem předem.

5.3. Obchodník je oprávněn vyzvat spotřebitele k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

5.4. Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky obchodníkem, nedohodnou-li se smluvní strany v kupní smlouvě jinak.

5.5. V případě, že obchodník dopraví zboží spotřebiteli na místo určené v kupní smlouvě spotřebitelem, spotřebitel je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat zápis o doručení a předání zboží. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží uvedeného ve smlouvě je povinna předložit obchodníkovi písemné zmocnění. Bude-li třeba dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti spotřebitele na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí spotřebitel, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné. Zboží se považuje za převzaté ve smyslu bodu 10.2. těchto Obchodních podmínek.

5.6. Spotřebitel je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že spotřebitel zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je oprávněn tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí spotřebitelem je ten oprávněn ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodový zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného obchodníkovi může obchodník po uzavření škodné události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží a v případě neodstranitelných vad zboží dodat spotřebiteli nové zboží.

5.7. Spotřebitel je oprávněn v případě nedodání resp. nedistribuování zboží obchodníkem ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto Obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a obchodník je povinen vrátit spotřebiteli již zaplacenou část kupní ceny ve smyslu bodu 10.8. těchto Obchodních podmínek.

5.8. Zásilka obsahuje objednané zboží a pokyny.

5.9. Způsoby plateb:
a) dobírkou v hotovosti při předání zboží u kurýra nebo v sídle obchodníka,
b) bankovním převodem,


6. Kupní cena

6.1. Spotřebitel je povinen zaplatit obchodníkovi kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a/nebo dle ceníku obchodníka platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena") formou dobírky v hotovosti, bankovním převodem. Platba může být realizována přes zprostředkovatele přičemž tato platba končí na bankovním účtu provozovatele případně jeho platební brány, který ji postoupí prodávajícímu na účet prodávajícího. Všechny ceny uvedené na internetové stránce obchodníka jsou konečné. Za zboží platí spotřebitel cenu, jaká je uvedena na internetové stránce obchodníka v době provedení objednávky.

6.2. V případě, že spotřebitel zaplatí obchodníkovi kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet obchodníka. Platba může být realizována přes zprostředkovatele (provozovatele platební brány), přičemž tato platba končí na bankovním účtu provozovatele platební brány, který ji postoupí obchodníkovi v dávce po skončení měsíce.

6.3. Spotřebitel je povinen zaplatit obchodníkovi kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě dle smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4. V případě, že spotřebitel zaplatí obchodníkovi kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

6.5. Závazek spotřebitele uhradit kupní cenu za zboží nebo službu se považuje za splněný okamžikem připsání kupní ceny na účet obchodníka. Za úhradu se považuje i platba realizovaná prostřednictvím platební brány provozované třetí osobou, která je smluvní stranou obchodníka.

6.6. Faktura bude vyhotovena obchodníkem a zaslána na emailovou adresu spotřebitele. Spotřebitel za tímto účelem souhlasí, že faktura může být vystavena elektronicky.

6.7. Všechny akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak.

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Vlastnické právo k prodané věci a nebezpečí nahodilé zkázy, nahodilého zhoršení a ztráty věci přechází na spotřebitele okamžikem dodání.

Zákazník je povinen si při převzetí zkontrolovat dodané zboží zda není poškozený a zda je celistvý. Pokud dodanou zásilku převezme bez výhrad a podepíše dodavateli předávací protokol je zákazník zodpovědný za veškeré škody nebo necelistvost zásilky sám.
Zákazník v případě zjištění poškození nebo necelistvosti po převzetí zásilky bez výhrad za škody již odpovídá sám. V případě vrácení zboží v zákonné době bude vůči němu vymáhána dlužná částka odpovídající poškození dodaného zboží případně ceny chybějících komponent.

8. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1. Obchodník odpovídá za vady zboží a spotřebitel je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u obchodníka dle platného reklamačního řádu.

8.2. Na vyřizování reklamací se vztahují tyto Obchodní podmínky.

8.3. Obchodník odpovídá za jakoukoli vadu, kterou má prodaná věc v době jejího dodání a která se projeví do dvou let od dodání věci. Spotřebitel může uplatňovat práva z odpovědnosti za vady, včetně práva odepřít zaplatit kupní cenu podle § 621 ods. 2 občanského zákoníku, jen vytkl-li vadu do dvou měsíců od zjištění vady, nejpozději do dvou let od dodání věci resp. do jednoho roku od dodání použité věci.

8.4. Pokud obchodník odpovídá za vadu prodané věci, spotřebitel má vůči němu právo na odstranění vady opravou nebo výměnou, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo od kupní smlouvy odstoupit.

8.5. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené spotřebitelem od obchodníka ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu obchodníka.

8.6. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně sjednány jiné záruční podmínky.

8.7. Během záruční doby má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

8.8. Reklamace vyřizuje obchodník v pracovních dnech a to telefonicky nebo písemně. Pokud zboží vykazuje vady, spotřebitel má právo uplatnit reklamaci v provozovně obchodníka v souladu s ust. § 622 odst. 1 1 Občanského zákoníku tak, že doručí zboží do provozovny obchodníka na adresu je KRB-TECH s.r.o., IČO: 44708220, se sídlem Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197, spolu s kopií platného dokladu o zakoupení, a vyplní formulář ho obchodníkovi. Podobu formuláře určí obchodník a jeho vzor umístí na internetové stránce obchodníka. Spotřebitel je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení zboží, které lze objektivně doručit obchodníkovi začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
i. doručení vyplněného formuláře k uplatnění reklamace od spotřebitele obchodníkovi,
ii. doručení reklamovaného zboží od spotřebitele obchodníkovi,
iii. doručení kopie faktury resp. jiného dokladu o potvrzení převodu vydaného spotřebiteli (pro oprávněné účely prokázání koupě u obchodníka).

Reklamované zboží doručí spotřebitel na adresu je KRB-TECH s.r.o., IČO: 44708220, se sídlem Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197, doporučeně nebo osobně. Obchodník doporučuje spotřebiteli zásilku se zbožím si pojistit. Zboží zaslané na dobírku obchodník nepřebírá. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Reklamační formulář lze stáhnout zde (kliknutím se zobrazí reklamační formulář). Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na obchodníka na číslo +421902818424, případně na e-mail krbtech@azet.sk

8.9. Obchodník je povinen přijmout reklamaci ve svém provozu v Nižné, v níž je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle nebo u určené osoby v souladu s ust. § 622 odst. 1 1 Občanského zákoníku.

8.10. Pokud spotřebitel uplatnil reklamaci poštovní zásilkou, kterou obchodník odepřel přijmout, zásilka se považuje za doručenou v den odepření.

8.11. Obchodník nebo jím určená osoba vydá kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace zboží, resp. vytčení vady ve vhodné formě zvolené prodávajícím. ve formě mailu neprodleně po uplatnění reklamace, resp. vytčení vady spotřebitelem, ve které přesně označí vady zboží.

8.12. Obchodník v potvrzení o uplatnění reklamace, resp. vytčení vady uvede lhůtu, ve které vadu v souladu s § 507 ods. 1 Občanského zákoníku odstraní. Lhůta oznámená podle předchozí věty nesmí být delší než 30 dní ode dne uplatnění reklamace, resp. vytčení vady, není-li delší lhůta odůvodněna objektivním důvodem, který prodávající nemůže ovlivnit.

8.13. Pokud obchodník odmítne odpovědnost za vady, důvody odmítnutí písemně sdělí spotřebiteli. Pokud spotřebitel znaleckým posudkem nebo odborným stanoviskem vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou nebo notifikovanou osobou prokáže odpovědnost obchodníka za vadu, může vytknout vadu opakovaně a obchodník nemůže odmítnout odpovědnost za vadu; k opakovanému vytčení vady se § 621 odst. 1 písm. 3 Občanského zákoníku nevztahuje. Na náklady spotřebitele spojené se znaleckým posudkem a odborným stanoviskem se vztahuje § 509 ods. 2 Občanského zákoníku.

8.14. Spotřebitel má právo zvolit si odstranění vady výměnou věci nebo opravou věci. Spotřebitel si nemůže zvolit způsob odstranění vady, který není možný nebo který by ve srovnání s druhým způsobem odstranění vady způsobil obchodníkovi nepřiměřené náklady s ohledem na všechny okolnosti, zejména na hodnotu, kterou by měla věc bez vady, na závažnost vady a na skutečnost, zda by druhý způsob odstranění vady způsobil spotřebiteli značné obtíže.

8.15. Obchodník může odmítnout odstranění vady, pokud oprava ani výměna nejsou možné nebo pokud by vyžadovaly nepřiměřené náklady s ohledem na všechny okolnosti, včetně okolností podle bodu 8.14. druhé věty Obchodních podmínek.

8.16. Obchodník opraví nebo vymění věc v přiměřené lhůtě (§ 507 odst. 1 občanského zákoníku) poté, co spotřebitel vytkl vadu, bezplatně, na vlastní náklady a bezzpůsobení závažných obtíží spotřebiteli s ohledem na povahu věci a účel, pro který spotřebitel věc požadoval.

8.17. Pro účely opravy nebo výměny spotřebitel předá nebo zpřístupní věc obchodníkovi nebo osobě podle § 622 ods. 5 Občanského zákoníku. Náklady převzetí věci nese obchodník.

8.18. Obchodník dodá opravenou věc nebo náhradní věc spotřebiteli na vlastní náklady stejným nebo obdobným způsobem, jakým mu spotřebitel dodal vadnou věc, nedohodnou-li se strany jinak. Pokud spotřebitel nepřevezme věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy ji měl převzít, může obchodník věc prodat. Pokud jde o věc větší hodnoty, obchodník spotřebitele o zamýšleném prodeji předem vyrozumí a poskytne mu přiměřenou dodatečnou lhůtu pro převzetí věci. Obchodník neprodleně po prodeji vyplatí spotřebiteli výtěžek z prodeje věci po odečtení nákladů, které účelně vynaložil na její úschovu a prodej, pokud spotřebitel uplatní právo na podíl z výtěžku v přiměřené lhůtě uvedené obchodníkem v oznámení o zamýšleném prodeji věci. Obchodník může věc na vlastní náklady zničit, pokud se ji nepodařilo prodat nebo pokud předpokládaný výtěžek z prodeje nebude postačovat ani k úhradě nákladů, které obchodník účelně vynaložil na úschovu věci, a nákladů, které by obchodník musel nutně vynaložit na její prodej.

8.19. Obchodník při odstranění vady zajistí odstranění věci a instalaci opravené věci nebo náhradní věci, vyžaduje-li výměna nebo oprava odstranění vadné věci, která byla nainstalována v souladu s její povahou a účelem před tím, než se vada projevila. Obchodník a spotřebitel se mohou dohodnout, že odstranění věci a instalaci opravené nebo náhradní věci zajistí spotřebitel na náklady a nebezpečí obchodníka.

8.20. Při odstranění vady výměnou věci nemá obchodník právo na náhradu škody způsobenou běžným opotřebováním věci a na úplatu za běžné užívání věci před její výměnou.

8.21. Obchodník odpovídá za vady náhradní věci podle § 619 občanského zákoníku.

8.22. Nárok na uplatnění záruky u obchodníka může zaniknout:
i. nepředložením dokladu o zaplacení,
ii. neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
iii. uplynutím záruční doby zboží,
iv. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
v. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
vi. neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
vii. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
viii. poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
ix. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
x. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
xi. zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby,
xii. běžným opotřebením zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží.

8.23. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy i bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty podle § 517 ods. 1 Občanského zákoníku, pokud
a) obchodník věc neopravil ani nevyměnil,
b) obchodník věci neopravila ani nevyměnil v souladu s § 623 ods. 4 a 6 občanského zákoníku,
c) obchodník odmítl odstranit vadu podle § 623 ods. 2 občanského zákoníku,
d) věc má stejnou vadu navzdory opravě nebo výměně věci,
e) vada je tak závažné povahy, že odůvodňuje okamžitou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, nebo
f) obchodník prohlásil nebo je z okolností zřejmé, že vadu neodstraní v přiměřené lhůtě nebo bez způsobení závažných obtíží pro kupujícího.

8.24. Při posuzování práva spotřebitele na slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 8.23. písm. d) a e) Obchodních podmínek se zohlední všechny okolnosti, zejména druh a hodnota věci, povaha a závažnost vady a možnost od spotřebitele objektivně žádat, aby důvěřoval ve schopnost obchodníka odstranit vadu.

8.25. Sleva z kupní ceny musí být přiměřená rozdílu hodnoty prodané věci a hodnoty, kterou by věc měla, pokud by byla bez vad.

8.26. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy dle bodu 8.23. těchto Obchodních podmínek, pokud se spotřebitel spolupodílel na vzniku vady nebo je-li vada zanedbatelná.

8.27. V případě výměny zboží za nové obdrží spotřebitel doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.28. Oprávnění spotřebitele k uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal obchodníka o odstranění vady zboží dle bodu 8.8. Obchodních podmínek vyčerpány a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně

9. Osobní údaje a jejich ochrana

9.1. Obchodník přijal přiměřená technická, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž vzal v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů, jakož i rozsah možných rizik, která jsou způsobilá narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů ve smyslu zákona čj. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR podle těchto pravidel (kliknutím se Vám zobrazí dokument ochrana osobních údajů).

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Obchodník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nemožnosti plnění kupní smlouvy ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Jako nemožnost plnění je možno posoudit případy jako vyprodání zásob výrobce, nedostupnost zboží výrobce, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností obchodníka vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí , které lze od obchodníka spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží spotřebiteli ve lhůtě nebo ceně určené těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Obchodník je povinen o této skutečnosti informovat spotřebitele a vrátit mu již zaplacenou cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to způsobem jakým spotřebitel cenu uhradil, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při uplatnění práv na odstoupení od smlouvy nás prosím informujte o svém rozhodnutí jednoznačným prohlášením o odstoupení od smlouvy pomocí dokumentu který jste obdrželi spolu s potvrzeným objednávky a to posláním na adresu: KRB-TECH s.r.o., Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197 nebo proskenovaná kopie dokladu o odstoupení emailem: krbtech@azet.sk
Spotřebitel nemá možnost vrátit zboží pokud se jedná o tyto výrobky vyráběné na jeho požadavek:
• krbová obestavba - je výrobek který je vyráběn na rozměry konkrétní krbové vložky vybrané dle požadavků zákazníka co se týče rozměrů i provedení
• kachlový sporák - je sporák který je vyráběn přesně na požadavek klienta co se týká provedení i napojení do komína

10.2. Spotřebiteli vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu za podmínek upravených zákonem č.j. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Spotřebitel má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit obchodníkovi. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se
• zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
• dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
• zboží dodává opakovaně po určitou dobu, okamžikem převzetí prvního zboží.

10.3. Spotřebitel může u obchodníka uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém médiu nebo prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy zaslaného na poštovní adresu obchodníka KRB-TECH s.r.o., IČO: 44708220, se sídlem Nižná 027. Hviezdoslavova 197, Formulář na odstoupení od smlouvy lze stáhnout zde (kliknutím se Vám zobrazí formulář).

10.4. Obchodník je povinen neprodleně po doručení oznámení o odstoupení od smlouvy poskytnout spotřebiteli potvrzení o jeho doručení na trvanlivém médiu, pokud spotřebitel odstoupil od smlouvy použitím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný v online rozhraní obchodníka.

10.5. Odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy dle předchozího bodu těchto Obchodních podmínek musí obsahovat údaje v něm

požadované a to zejména přesnou specifikaci zboží, datum objednání, jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů, adresa spotřebitele/spotřebitelů, podpis spotřebitele/spotřebitelů, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění zejména číslo účtu, datum. Spotřebitel je odstoupením od kupní smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží na adresu obchodníka KRB-TECH s.r.o., IČO: 44708220, se sídlem Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197, Doporučujeme zboží pojistit. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá.

10.6. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy pouze ve vztahu ke konkrétnímu produktu nebo produktům, pokud obchodník dodal nebo poskytl více produktů.

10.7. Účinky odstoupení od smlouvy se vztahují i ​​na každou doplňkovou smlouvu ke smlouvě, od které spotřebitel odstoupil; to neplatí, pokud se smluvní strany výslovně dohodnou na dalším trvání doplňkové smlouvy.

10.8. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud spotřebitel nejpozději poslední den lhůty odešle oznámení o odstoupení od smlouvy obchodníkovi.

10.9. Ode dne obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy obchodník vrátí spotřebiteli veškeré platby, které od něj obdržel na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo s doplňkovou smlouvou, včetně nákladů na dopravu, dodání, poštovné a jiných nákladů a poplatků. Obchodník však není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený obchodníkem. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na dodání, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený obchodníkem. Platby budou spotřebiteli vráceny do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy a doručení zboží ve smyslu bodu 10.10. těchto Obchodních podmínek. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jakou spotřebitel použil při platbě obchodníkovi, nebo v případě že platil dobírkou na číslo účtu uvedeném ve formuláři Odstoupení. Pokud spotřebitel neuvedl jiný způsob úhrady ve formuláři na odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků. Namísto vrácení platby si může spotřebitel podle dohody s obchodníkem vybrat jiné zboží. Toho může spotřebitel využít i při Akcích, pokud nechce přijít o slevu.

10.10. Obchodník není povinen vrátit spotřebiteli veškeré platby podle bodu 10.9. těchto všeobecných obchodních podmínek před tím, než mu je zboží od spotřebitele doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět obchodníkovi. Platba za zakoupené zboží bude tedy obchodníkem uhrazena spotřebiteli až po doručení vráceného zboží zpět na adresu uvedenou v bodě 10.5. těchto všeobecných obchodních podmínek nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

10.11. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy ve smyslu bodu 10.3. těchto Obchodních podmínek a doručí obchodníkovi zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má obchodník vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. obchodník má právo požadovat od spotřebitele proplacení hodnoty zboží.

10.12. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zpět nebo předat obchodníkovi zboží resp. produkt, který je předmětem odstoupení od smlouvy.

10.13. Při odstoupení od smlouvy, spotřebitel nese náklady na vrácení zboží obchodníkovi nebo osobě pověřené obchodníkem k převzetí zboží.

10.14. Při odstoupení od smlouvy spotřebitel nese i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

10.15. V případě, že spotřebitel nesplní některou z povinností uvedených v bodech 10.3. a 10.5. těchto Obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a obchodník není povinen vrátit všechny prokazatelné platby dle bodu 10.9. těchto Obchodních podmínek spotřebiteli a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět spotřebiteli.

10.16. Spotřebitel bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 19 ods. 1 zákona č . 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů, má právo odstoupit od smlouvy i bez uvedení důvod ve lhůtě podle bodu 10.2., kromě smlouvy, jejímž předmětem je:

a) poskytnutí služby, pokud došlo k úplnému poskytnutí služby a poskytování služby začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby , je-li podle smlouvy spotřebitel povinen zaplatit cenu,
b) dodání nebo poskytnutí produktu, jehož cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který obchodník nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) dodání zboží vyrobeného podle specifikací spotřebitele nebo zboží vyrobeného na míru,
d) dodání zboží, které podléhá rychlému snížení kvality nebo zkáze,
e) dodání zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, jestliže ochranný obal byl po dodání porušen,
f) dodání zboží, které vzhledem ke své povaze může být po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
g) dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, který obchodník nemůže ovlivnit,
h) provedení naléhavých oprav nebo údržby během návštěvy u spotřebitele, o kterou spotřebitel výslovně požádal obchodníka; to neplatí pro smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí jiné služby než oprava nebo údržba, a pro smlouvu, jejímž předmětem je dodání jiného zboží než náhradního dílu potřebného k provedení opravy nebo údržby, pokud byly smlouvy uzavřeny během návštěvy obchodníka u spotřebitele a spotřebitel si toto zboží nebo služby předem neobjednal,
i) dodání zvukových záznamů, obrazových záznamů, audiovizuálních záznamů nebo softwaru v ochranném obalu, který byl po dodání porušen,

j) dodání periodického tisku kromě jeho dodávání na základě smlouvy o předplatném, zboží zakoupené na veřejné dražbě,
k) zboží zakoupené na veřejné dražbě,
l) poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času, pokud podle smlouvy má obchodník poskytnout tyto služby v přesně dohodnutém čase nebo v přesně dohodnuté lhůtě ,
m) dodání digitálního obsahu, který obchodník dodává jinak než na hmotném nosiči, pokud
1. dodávání digitálního obsahu začalo a
2. spotřebitel udělil výslovný souhlas se zahájením dodávání digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy zahájením dodávání digitálního obsahu, a obchodník poskytl spotřebiteli potvrzení podle § 17 odstavec | 12 písm. b) zákona o ochraně spotřebitele nebo odst. 1 písm. 13 písm. b) zákona o ochraně spotřebitele, je-li podle smlouvy spotřebitel povinen zaplatit cenu.

11. Alternativní řešení sporů

11.1. Spotřebitel má právo podat obchodníkovi žádost o nápravu, pokud mezi spotřebitelem a obchodníkem vznikne spor z uplatnění práv z odpovědnosti za vady nebo pokud se spotřebitel domnívá, že obchodník porušil jiná práva spotřebitele. Obchodník informuje spotřebitele na trvanlivém médiu o příslušných subjektech alternativního řešení sporů, pokud obchodník odpověděl zamítavě na žádost spotřebitele. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „návrh") subjektu alternativního řešení sporů, pokud obchodník na žádost spotřebitele odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.

11.2. Subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a oprávněné právnické osoby ve smyslu § 3 zákona č . 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů, a to například. Slovenská obchodní inspekce, přičemž spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí. E-mailový kontakt na obchodníka je krbtech@azet.sk.

11.3. Spotřebitel při podání návrhu postupuje ve smyslu § 12 zákona č.j. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Odkaz na webové sídlo, na kterém jsou zveřejněny informace o příslušném subjektu alternativního řešení sporů:

https://www.soi.sk/cz/alternativne-rieseni-spotřebitelskych-sporu/formular-pro-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Obchodník se spotřebiteli zavazuje, že cena za zboží v době jeho objednávky se nezmění, za odeslání zboží v rámci dohodnuté dodací doby.

12.2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

12.3. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek.

12.4. Na vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona č.j. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně některých zákonů.

13. Informace spotřebitelů o způsobu zajištění sběru odpadů z obalů.
Společnost je dle zákona o obalech 529/2002 Z.z. zapsaná v Registru povinných osob pod registračním registračním číslem PO_0008865 a zároveň plní všechny zákonem stanovené povinnosti vyplývající ze zákona o obalech.
Informujeme, že námi dávané recyklovatelné obalové materiály jsou řádně označeny:
- v případě jejich předávání pokud je nevyužijete jako energeticky zhodnocené palivo je třeba tyto obalové materiály poslat na adresu: KRB-TECH s.r.o., Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197 kde budou bezúplatně převzaty.

 

 

 

názov obalového materiálu Písomný znak Číselný znak   

rec

        
Drevo FOR 50
Papier PAP 22

 Připojení spotřebiče se řídí vyhláškou Ministerstva vnitra Slovenskej republiky č. 401
o technických podmínkách a požadavcích na protipožární bezpečnost při instalaci a provozování palivového spotřebiče, elektrotepelných spotřebiče a zařízení ústředního vytápění a při výstavbě a používání komína a kouřovodu a o lhůtách jejich čištění a provádění kontrol.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Vyplnit objednávku.