Ochrana osobních údajů.

Ochrana osobních údajů.

Pravidlá ochrany osobných údajov GDPR

Provozovatel: KRB-TECH s.r.o., Hviezdoslavova 197, Nižná 027 43, IČ: 44708220

Při objednávání přes internet uveďte prosím následující údaje: www.sporakynadrevo.cz

Zde najdete informační povinnost při poskytnutí osobních údajů zákazníkem / klientem podle čl. 13 Nařízení GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů nařízení GDPR - zákazníka informujeme také o tom, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné k tomu, abychom s Váma ako kientem mohli uzavřít smlouvu a pokud nám osobní údaje (jméno, příjmení, adresa dodání atd.) neposkytne, pak s Váma nemůžeme uzavřít smlouvu na dálku.

• Pokud jste spotřebitel - fyzická osoba, která jedná při uzavírání smlouvy na dálku - ne v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, uveďte prosím jméno a příjmení, adresu, Vaše telefonní číslo a e-mailový kontakt.
• Pokud nakupujete jako podnikatel v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností je třeba uvést také obchodní jméno, IČ, DIČ, případně DIČ DPH pokud jste plátci DPH a sídlo, místo podnikání.

 

Ochrana osobních údajů GDPR www.sporakynadrevo.cz

Zásady - Pravidla Ochrany osobních údajů GDPR

Provozovatel: KRB-TECH s.r.o., Hviezdoslavova 197, Nižná 027 43, IČ: 44708220

 www.sporakynadrevo.cz

Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné Smlouvu uzavřít či její ze strany Provozovatele plnit.
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů - zákazníka informujeme také o tom, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné k tomu, abychom s Vámi jako klientem mohli uzavřít smlouvu av případě, že nám osobní údaje (jméno, příjmení, adresa dodání atd.) neposkytne, pak s vámi nemůžeme uzavřít smlouvu na dálku.

• Pokud jste spotřebitel - fyzická osoba, která jedná při uzavírání smlouvy na dálku - ne v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, uveďte prosím jméno a příjmení, adresu, Vaše telefonní číslo a e-mailový kontakt.
• Pokud nakupujete jako podnikatel v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností je třeba uvést také obchodní jméno, IČ, DIČ, případně DIČ DPH pokud jste plátci DPH a sídlo, místo podnikání.

Zásady Ochrany osobních údajů
9.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, resp. uzavřením Smlouvy potvrzuje Uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
9.2 Provozovatel je správcem osobních údajů Uživatele dle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů po zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: "GDPR "). Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, hlavně. GDPR.
9.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jednoho či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
9.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Provozovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmům Provozovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
9.5 Provozovatel pro plnění licenční smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména provozovatelů mailingových služeb a provozovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Provozovatel a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, podle kterých subdodavatel odpovídá za řádné zajištění fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči Uživateli přímou odpovědnost za jakýkoliv únik či narušení osobních údajů.
9.6 Provozovatel ukládá osobní údaje Uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.
9.7 Uživatel má právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování podle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na vymazání osobních údajů podle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Uživatel právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.
9.8 Uživatel má právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
9.9 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné Smlouvu uzavřít či její ze strany Provozovatele plnit.
9.10 Ze strany Provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.9.11 Zájemce o využívání služeb Provozovatele vyplněním formuláře:

9.11.1 souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Provozovatele a třetích subjektů, ne však častěji jako 1x týdně, a zároveň

9.11.2 prohlašuje, že zasílání informací podle bodu

9.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť Uživatel se zasílám informací podle bodu

9.11.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně súhlasí.

9.11.3 souhlas podle tohoto odstavce může Uživatel kdykoli písemně odvolat na krbtech@azet.sk

9.12 Provozovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. Soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technológie.

Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

9.13 Provozovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů Uživatele zpracovatelem podle čl. 28 GDPR. Uživatel je správcem těchto údajov.

9.14. Provozovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem uvedenými v těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Provozovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Provozovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmienkami.

9.15 Provozovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:

9.15.1 běžné osobní údaje,

9.15.2 zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činnosťou.

9.16. Provozovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování software s názvem FLOX uzavírané mezi Provozovatelem a Používateľom.

9.17. Osobní údaje lze zpracovávat pouze na pracovištích Provozovatele nebo jeho subdodavatelů podle těchto obchodních podmienok.

9.18. Provozovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje (klientů) Uživatele, to vše po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem az uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu) .

9.19 uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatelů jako dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je provozovatel webhostingu redakčního systému FLOX. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů smluvními doménovými registrátory Provozovatele. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely vedení údajů o Uživateli v centrálních registrech doménových jmen (od okamžiku registrace doménového jména). Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů subdodavatelem helpdesk systému Provozovatele. Uživatel dále uděluje Provozovateli všeobecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Provozovatel však musí Uživatele písemně informovat o všech plánovaných změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout Uživateli možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Provozovatel musí uložit svým subdodavatelem v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmienkach.

9.20 Provozovatel se zavazuje, že zpracování osobních údajů bude zajištěno zejména následujícím způsobem:

9.20.1 Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. Pro výkon všech činností potřebných pro plnění zmluvy.

9.20.2 Provozovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zajistí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož ik jinému zneužití a aby byly personální a organizačně nepřetržitě po dobu zpracování údajů zajištěny všechny povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních predpisov.

9.20.3 Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Provozovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentov.

9.20.4 Provozovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Provozovatele .

9.20.5 k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Provozovatele a subdodavatelů podle těchto podmínek, které budou mít Provozovatelem stanovené podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznaačným identifikátorom.

9.20.6 Oprávněné osoby Provozovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinné zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Provozovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Provozovatel zajistí, že tato povinnost pro Provozovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Prevádzkovateľovi.

9.20.7 Provozovatel bude Uživateli pomáhat prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednateli povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv dotčené osoby uvedených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to s přihlédnutím k povaze zpracování a informací, které má provozovatel k dispozícii.

9.20.8 Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, podle čl. 9.18 těchto podmínek, je Provozovatel povinen veškeré osobní údaje vymazat nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.

9.20.9 Provozovatel poskytne Uživateli veškeré informace nezbytné k prokázání toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR , umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, jehož Uživatel poveril.

9.21 Uživatel se zavazuje neprodleně deklarovali všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Provozovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmienok.

9.22 Uživatel nese odpovědnost za správnost všech údajů uváděných v žádosti o registraci doménového jména, které se týkají osob uvedených v žádosti, a prohlašuje, že získal souhlas všechn ch fyzických osob, jejichž osobní údaje mají být na základě žádosti o registraci vedeny v centrálním registru doménových jmen a zavazuje se takový souhlas získat i v případě změn takových osob nebo údajů o takových osobách. Uživatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoli změny v osobních údajích, které Provozovateli poskytol.Pre nás, ve společnosti KRB-TECH s.r.o. je ochrana vašich osobních údajů velmi důležitá. Děláme vše pro to, aby osobní údaje vás a vašich klientů byly opravdu v bezpečí. Proto jsme přijali různá opatření technického, organizačního a personálního charakteru.

Keď žádáte informace o našich službách nebo potřebujete pomoci a poradiť

Aby jsme vám mohli pomoci s výběrem služby, poskytovat hot-line a odpovídat na vaše otázky, zpracováváme vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto získáme prostřednictvím našich kontaktních formulářů umístěných na webové stránce, telefonickým kontaktem s vámi nebo prostřednictvím e-mailu.

Keď si objednáte u nás službu , tovar z e-shopu

Aby jsme vám mohli dodávat službu, kterou si vyberete, testujete nebo objednáte prostřednictvím našeho elektronického obchodu, budeme o vás zpracovávat jméno, příjmení, kontaktní adresu, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto osobní údaje jsou nezbytné k plnění samotného předmětu smlouvy, k přiřazení platby, případně k poskytnutí dalších souvisejících služeb (např reklamační a jiné povinnosti, které nám vyplývají v souvislosti s právními předpisy, které upravují například ochranu spotřebitele) .Další osobní údaje o vás a vašich zákaznících, se kterými pracujeme jsou závislé na tom, kterou z našich služeb využíváte, a proto dopředu neumíme vymezit seznam zpracovávaných osobních údajů. Držíme se však zásady, že o vás zpracováváme vždy jen ty osobní údaje, které jsou opravdu nevyhnutné.

Deď vám zasíláme novinky e-mailem a e-booky

K tomu, abychom vás mohli informovat o našich užitečných novinkách ve formě krátkých e-mailových zpráv nebo poslat ebook s hodnotnými informacemi pro rozvoj vašeho podnikání, zpracováváme vaši adresu elektronické pošty (e-mail). Vždy však pouze na základě vašeho dobrovolného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat, například prostřednictvím odhlašovacího linku. Tento najdete v každé e-mailové zprávě, kterou od nás obdržíte.

Spolupracujeme s důvěryhodnými dodávateľmi

Naše internetové obchody umísťujeme v cloudové infrastruktuře společnosti Master Internet, sro, Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde jsou všechny postupy a procesy včetně zpracování osobních údajů pravidelně certifikované v rámci systému managementu jakosti ISO 9001: 2009 a bezpečnosti informací ISO / IEC 27001: 2013.Taktiež využíváme služby serverhostingu společnosti Nethost, sro se sídlem Kšírova 435/136, Brno, která zavedla interní pravidla a postupy, které definují ochranu, zacházení s daty a jejich ověřování v souladu s bezpečnostním standardem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) .

Poskytovanie a zpřístupňování osobních údajov

Bez vašeho souhlasu osobní údaje, které o vás zpracováváme neposkytnue ani nezpřístupňuje žádným třetím stranám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy nás k předání osobních údajů zavazují obecně závazné právní předpisy (napr.Daňový úřad, policie, soudy a jiné oprávněné subjekty). A také společnosti které přicházejí s Vašimi osobními údaji při zpracování za výlučně účelem vyřízení objednávky.

Prevádzkovateľ: KRB-TECH sro, Hviezdoslavova 197, Nižná 027 43, IČO: 44708220

účtvná společnost: Eva Barancová, 027 42 Oravský Biely Potok 240, IČO: 41796578

Tretia strana kurýrní společnosti:

DACHSER Slovakia a. s., 900 55 Lozorno 1126, IČ: 35752700

DHL parcel Slovensko spol. s.r.o., Na pantech 18, 831 06 Bratislava, IČO: 47927682

Geis Parcel CZ s.r.o., Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČO: 46489592

Schenker s.r.o., Kopčianska 94, 851 01 Bratislava, IČO: 31327222

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

DHL Express (Poland) Sp. z o.o., ul. Osmanská 2, 02-822 Warszawa: DIČ: PL5270022391, IČO: 012005407

Geis Parcel PL Sp. z o. o., Sosnowiec-Pieńki 7, 95-010 Stryków, DIČ: PL9591856995, IČO: 260287537

Home Credit as, Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany

Politika užívání cookies

Naša internetová stránka a její podstránky používají technologii cookies.Cookie představuje krátký text (alfanumerický řetězec), který je uložen na koncovém zařízení návštěvníka našich internetových stránek. Využíváním našich internetových stránek souhlasíte s využíváním technologie cookies. Při procházení www.krbtech.sk, www.pece-krb-krby.sk, www.pece-krb-krby.sk/pl, www.sporakynadrevo.cz - umístíme ve vašem internetovém prohlížeči reklamní soubory cookies, takže můžeme porozumět tomu, co vás zaujíma.KRB-TECH sro může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "Cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti v souladu s ustanovením směrnice 95/46 / ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace které se ukládají do koncového zařízení, které používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, například tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prehliadania.

Jak používame súbory cookies - Smartsupp - Live podpora

Pri využití služieb a produktov Smartsupp môžu byť uložené dočasné súbory, tzv. "Cookies", ktoré môžu obsahovať údaje na identifikáciu návštevníka. V cookies nie sú uložené žiadne osobné údaje.

ssupp.vid - ID návštevníka (expiruje po 6 mesiacoch)
ssupp.chatid - ID konverzácie (expiruje po zatvorení prehliadača)
ssupp.group - posledná skupina návštevníka (expiruje po zatvorení prehliadača)
ssupp.opened - indikátor otvorenie chat okna (expiruje po zatvorení prehliadača)
ssupp.barclicked - indikátor kliknutí na chat okno; potrebné pre automatické správy (expiruje po zatvorení prehliadača)
ssupp.message - obsah rozpísané správy pri obnovení stránky (expiruje po zatvorení prehliadača)
ssupp.unreaded - počet neprečítaných správ (expiruje po zatvorení prehliadača)
ssupp.visits - počet návštev, potrebné pre automatické správy (expiruje po 6 mesiacoch)
AWSALB - generuje AWS (Amazon Web Services), potrebné pre správne posielanie Request na server (expiruje po 7 dňoch)
AWSALBCORS - generuje AWS (Amazon Web Services), potrebné pre správne posielanie Request na server (expiruje po 7 dňoch)

Pri používaní Smartlook nahráviek môžu byť tiež uložené následujúce súbory cookies:

Smartsupp používa sledovanie zákazníka a nahráva jeho pohyby na webovej stránke. Záznam je uchovávaný 10 dní.

SL_C_23361dd035530_KEY - projektový kľúč (expiruje po 2 rokoch)
SL_C_23361dd035530_SID - ID aktuálnej relácie (expiruje po 2 rokoch)
SL_C_23361dd035530_VID - ID návštevníka (expiruje po 2 rokoch)

Práva dotyčné osoby

Zákon o ochraně osobních údajů poskytuje dotčeným osobám (dotyčnou osobou je každá fyzická osoba, jejíž se osobní údaje týkají) kontrolu nad zpracováním jejich osobních údajů a to v podobě tzv. práv dotčených osôb.Každá dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti vyžadovat: a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané, b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst . 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod zákona o ochraně osobních údajů; c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získané na zpracování, d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování , e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, f) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; g) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona , h) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.Ostatné práva dotčené osoby upravuje § 28 zákona o ochraně osobních údajů. Ve věci otázek ochrany vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy krbtech@azet.sk Rádi vám odpovíme a pomôžeme.

Autor služby a redakčního systému

Autor redakčního systému FLOX CMS je IRISOFT, sro. Společnost vlastní všechna práva duševního vlastnictví, zdrojové kódy včetně dobré pověsti na FLOX CMS, úpravy nebo změny. IRISOFT, s.r.o. je autorem grafických návrhů, používaných v BiznisWeb.sk, šablon a samotné služby BiznisWeb.sk.Používateľ služby BiznisWeb.sk a třetí strany se zavazují v případě jakéhokoliv porušení závazků a neoprávněného zásahu do autorského práva (zkopírování stránky, grafických návrhů ap.) poskytnout autorovi nemajetkovou újmu v penězích, přičemž právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení zůstává nedotknuté.

Ďalšie práva a povinnosti smluvních strán

Poskytovateľ se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, ke kterým objednatel na základě smluvního vztahu s poskytovatelem umožní poskytovateli přístup, a to zejména tak, že žádnou důvěrnou informaci nerozšíří a neposkytne třetí straně, s výjimkou třetích stran, které se podílejí na poskytování služeb objednatelem, např. napojení na API dopravních spoločností.Poskytovateľ se dále zavazuje, že důvěrné informace objednavatele nepoužije v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Poskytovatel se zavazuje přijmout a udržovat takové interní opatření, abynemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k důvěrným informacím objednavatele, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jakémukoliv zpracování, stejně jako k jinému zneužití neoprávněnou osobou.V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení , adresa, telefonní číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všechny takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace av souladu se zákonem Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, v platném a účinném znení.Kupujúci má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění chybného stavu, zcela odstranění osobních údajů a dalších zákonných práv nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů. 

IS e-shop je oznámen na ÚOOÚ pod číslem: 201417378

Ochrana formulárov je zabezpečená pomocou aplikácie reCaptcha V2 od GOOGLE

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Vyplnit objednávku.